STADGAR

STADGAR

antagna vid årsmötet den 16 mars 2016

 

 

§ 1 Föreningens ändamål

 

Svensk-Österrikiska Föreningen skall verka för att främja och fördjupa

de vänskapliga och kulturella förbindelserna mellan Sverige och Österrike.

 

§ 2 Föreningens säte

 

Föreningen har sitt säte i Stockholm.

 

§ 3 Medlemskap

 

Ansökan om medlemskap ställes till föreningen. Medlemskap beviljas

av styrelsen.

 

§ 4 Medlemsavgift

 

Medlemsavgiftens storlek beslutas för efterföljande kalenderår vid ordinarie årsmöte

eller, om så kan anses påkallat, vid extra sammanträde med medlemmarna.

För medlem som ingått i föreningen under sista kvartalet av ett kalenderår gäller

inbetald avgift fram till den 31 december påföljande år. För tidigare under året

antagen medlem gäller årsavgiften fram till utgången av innevarande år.

 

§ 5 Ärenden vid ordinarie årsmöte

 

Årligen före mars månads utgång skall hållas ordinarie årsmöte,

varvid följande ärenden behandlas:

 

a)Val av mötesordförande, protokollsekreterare och två justerare.

b)Årsmötets stadgeenliga utlysande.

c)Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomiska rapport.

d)Revisionsberättelse.

e)Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

f)Fastställande av årsavgift.

g)Val av ordförande och övriga styrelseledamöter (enl. § 8).

h)Val av två revisorer.

i)Val av valberedning, bestående av tre medlemmar, varav en sammankallande.

j)Övriga ärenden som hänskjutits till årsmötet.

 

 

§ 6 Kallelse till sammanträde med medlemmarna

 

Kallelse till årsmöte skall ske per post eller e-post senast 14 dagar före årsmötet och

senast en vecka före extra sammanträde. Extra sammanträde med medlemmarna

hålls när styrelsen så finner lämpligt eller efter skriftlig begäran av minst tio procent

av föreningens medlemmar.

 

 

§ 7 Rösträtt och fattande av beslut

 

Vid sammanträde med medlemmarna har varje medlem som erlagt årsavgiften

en röst. Rösträtt får ej utövas genom ombud. Omröstning sker öppet, där ej

sluten omröstning begärts. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes

av mötesordföranden.

 

§ 8 Styrelse

 

Styrelsen, som årligen väljs vid ordinarie årsmöte, skall utgöras av lägst fem

och högst sju ledamöter. Avgår styrelseledamot innan den tid för vilken han/hon

blivit vald gått till ända, må val av ny ledamot kunna anstå till nästa ordinarie

årsmöte. Ordföranden och övriga styrelseledamöter väljs för ett år.

Styrelsen utser inom sig kassör, sekreterare och övriga befattningar.

Firmatecknare för förenigen är ordföranden och kassören, var för sig.

 

§ 9 Styrelsens sammanträden

 

Styrelsen sammanträder minst en gång/kvartal på kallelse av ordföranden.

För fattande av beslut måste minst halva antalet ledamöter vara närvarande.

Frågor avgörs med enkel majoritet och vid lika röstetal gäller den mening

som biträds av ordföranden. Extra styrelsesammanträde anordnas på begäran

av minst tre styrelseledamöter.

 

§ 10 Styrelsens verksamhet

 

Styrelsen ansvarar för föreningens skötsel och förvaltar föreningens medel.

 

§ 11 Revisorer

 

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning utses årligen

vid ordinarie årsmöte två revisorer.

 

 

§ 12 Räkenskapsavslutning och revision

 

Föreningens räkenskapsår skall sammanfalla med kalenderåret. Räkenskaperna

och styrelsens årsredovisning skall vara revisorerna tillhanda senast fyra veckor före

ordinarie årsmöte. Revisionen skall vara avslutad och berättelsen avgiven senast

tre veckor före årsmötet.

 

 

§ 13 Stadgeändring och föreningens upplösning

 

Före beslut om stadgeändring och beslut om föreningens upplösning, erfordras att

beslutet fattas på två på varandra följande sammanträden med medlemmarna,

därav minst ett ordinarie årsmöte. De båda sammanträdena skall hållas med minst

en månads intervall.

Beslut om stadgeändring skall biträdas av minst två tredjedelar av de vid mötena

närvarande röstberättigade. Beslut om föreningens upplösning skall biträdas av

minst tre fjärdedelar av de vid mötena närvarande röstberättigade. Föreningens

medel skall vid dess upplösning tillfalla välgörande ändamål, som föreslås av

styrelsen innan ett slutgiltigt beslut om upplösning fattas vid det andra sammanträdet

med medlemmarna.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svensk-Österrikiska Föreningen Stockholm

Schwedisch-Österreichische Vereinigung