STADGAR

STADGAR

antagna vid årsmötet den 16 mars 2016§ 1          Föreningens ändamål


               Svensk-Österrikiska Föreningen skall verka för att främja och fördjupa

               de vänskapliga och kulturella förbindelserna mellan Sverige och Österrike.


§ 2          Föreningens säte


               Föreningen har sitt säte i Stockholm.


§ 3          Medlemskap


               Ansökan om medlemskap ställes till föreningen. Medlemskap beviljas

               av styrelsen.


§ 4          Medlemsavgift


               Medlemsavgiftens storlek beslutas för efterföljande kalenderår vid ordinarie årsmöte                 

               eller, om så kan anses påkallat, vid extra sammanträde med medlemmarna.

               För medlem som ingått i föreningen under sista kvartalet av ett kalenderår gäller         

               inbetald avgift fram till den 31 december påföljande år. För tidigare under året

               antagen medlem gäller årsavgiften fram till utgången av innevarande år.


§ 5          Ärenden vid ordinarie årsmöte


               Årligen före mars månads utgång skall hållas ordinarie årsmöte,

               varvid följande ärenden behandlas:               


               a)Val av mötesordförande, protokollsekreterare och två justerare.

               b)Årsmötets stadgeenliga utlysande.

               c)Styrelsens verksamhetsberättelse samt ekonomiska rapport.

               d)Revisionsberättelse.

               e)Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

               f)Fastställande av årsavgift.

               g)Val av ordförande och övriga styrelseledamöter (enl. § 8).

               h)Val av två revisorer.

               i)Val av valberedning, bestående av tre medlemmar, varav en sammankallande.

               j)Övriga ärenden som hänskjutits till årsmötet.§ 6          Kallelse till sammanträde med medlemmarna


               Kallelse till årsmöte skall ske per post eller e-post senast 14 dagar före årsmötet och         

               senast en vecka före extra sammanträde. Extra sammanträde med medlemmarna

               hålls när styrelsen så finner lämpligt eller efter skriftlig begäran av minst tio procent                         

               av föreningens medlemmar.§ 7          Rösträtt och fattande av beslut


               Vid sammanträde med medlemmarna har varje medlem som erlagt årsavgiften

               en röst. Rösträtt får ej utövas genom ombud. Omröstning sker öppet, där ej         

     sluten omröstning begärts. Vid lika röstetal gäller den mening som biträdes

               av mötesordföranden.


§ 8          Styrelse


               Styrelsen, som årligen väljs vid ordinarie årsmöte, skall utgöras av lägst fem

               och högst sju ledamöter. Avgår styrelseledamot innan den tid för vilken han/hon

               blivit vald gått till ända, må val av ny ledamot kunna anstå till nästa ordinarie

               årsmöte. Ordföranden och övriga styrelseledamöter väljs för ett år.

               Styrelsen utser inom sig kassör, sekreterare och övriga befattningar.

               Firmatecknare för förenigen är ordföranden och kassören, var för sig.


§ 9          Styrelsens sammanträden


               Styrelsen sammanträder minst en gång/kvartal på kallelse av ordföranden.

               För fattande av beslut måste minst halva antalet ledamöter vara närvarande.

               Frågor avgörs med enkel majoritet och vid lika röstetal gäller den mening

               som biträds av ordföranden. Extra styrelsesammanträde anordnas på begäran

               av minst tre styrelseledamöter.


§ 10        Styrelsens verksamhet


               Styrelsen ansvarar för föreningens skötsel och förvaltar föreningens medel.


§ 11        Revisorer


               För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning utses årligen

               vid ordinarie årsmöte två revisorer.§ 12        Räkenskapsavslutning och revision


               Föreningens räkenskapsår skall sammanfalla med kalenderåret. Räkenskaperna

               och styrelsens årsredovisning skall vara revisorerna tillhanda senast fyra veckor före

               ordinarie årsmöte. Revisionen skall vara avslutad och berättelsen avgiven senast

               tre veckor före årsmötet.§ 13        Stadgeändring och föreningens upplösning


               Före beslut om stadgeändring och beslut om föreningens upplösning, erfordras att

               beslutet fattas på två på varandra följande sammanträden med medlemmarna,

               därav minst ett ordinarie årsmöte. De båda sammanträdena skall hållas med minst

               en månads intervall.

               Beslut om stadgeändring skall biträdas av minst två tredjedelar av de vid mötena

               närvarande röstberättigade. Beslut om föreningens upplösning skall biträdas av

               minst tre fjärdedelar av de vid mötena närvarande röstberättigade. Föreningens

               medel skall vid dess upplösning tillfalla välgörande ändamål, som föreslås av

               styrelsen innan ett slutgiltigt beslut om upplösning fattas vid det andra sammanträdet

               med medlemmarna. 


Svensk-Österrikiska Föreningen                    Stockholm

Schwedisch-Österreichische Vereinigung