ÅRSMÖTE 2017

Svensk-Österrikiska Föreningen Stockholm

Schwedisch-Österreichische Vereinigung gegründet 1944

 

 

Svensk-Österrikiska Föreningen

Schwedisch-Österreichische Vereinigung

Box 6091 - 102 32 Stockholm

 

 

PROTOKOLL

Årsmöte med Svensk-Österrikiska Föreningen

2017-03-23, 18:30- 19:40, Goethe Institutet, Bryggargatan

 

1)Årsmötet öppnas

Föreningens ordförande Wolfgang Matl öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna.

2)Val av mötesordförande

Per-Erik Lundqvist valdes till mötesordförande.

 

3)Val av protokollförare

Lennart Nilsson valdes att föra protokollet.

4)Val av två justeringsmän, jämväl rösträknare som tillsammans med ordföranden justerar mötets protokoll.

Britt Haselwanter och Hermann Mühlbauer valdes till justeringsmän.

 

5)Fråga om kallelse till årsmötet skett i stadgeenlig ordning

Kallelsen har skett i stadgeenlig ordning.

 

6)Upprättande/godkännande av röstlängd.

Röstlängden godkändes: 50 medlemmar var närvarande; se bilaga.

 

7)Fastställande av dagordningen

Dagordningen fastställdes.

 

8)

a. Verksamhetsberättelsen föredrogs av ordförande Wolfgang Matl.

Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna.

b. Redovisning av resultat- och balansräkning

Resultat- och balansräkningen godkändes.

c. Revisorernas berättelse föredrogs.

Revisionsberättelsen godkändes.

 

9)Beslut om disposition av över- eller underskott enligt balansräkningen

Beslutades att överföra årets resultat till nästa års redovisning.

10)Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

Beslutades enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.

11)Fastställande av årsavgift 2018; införande av stöd- och sponsormedlemskap (förslag)

Mötet beslöt enligt förslag att införa två nya medlemskapstyper: stödmedlem och sponsormedlem. Årsavgiften för2018 beslöts enligt förslag att vara:

•Vanlig medlem 150:-

•Familjemedlemskap 270:-

•Stödmedlem 1000:-

•Sponsormedlem 5000:-

12)Val av styrelse:

a. Ordförande

Wolfgang Matl omvaldes till ordförande

b. Ledamöter

Daniela Elmgren, Angelika Gawell, Karl Neuhold och Lennart Nilsson omvaldes.

Sabine Smith valdes in som ledamot.

Valberedningen rekommenderar dessutom att två ledamöter adjungeras för 2017-2018: Sandra Popodi och Christian Paral

 

13)Val av två revisorer

Monika Lundqvist-Müller och Roberta Lindgren valdes till revisorer.

 

14)Val av valberedning.

Årsmötet valde följande valberedning:

Josefa Schmidt, sammankallande

Gerda Jetzkus Sundberg

Kerstin Almroth

15)Förslag till avsättning av finansiella medel för Jubileumsfond 2019 (75 års-jubileum)

Styrelsen kommer under det kommande året arbeta med planering av jubileet och återkomma med förslag.

 

16)Övriga frågor framställda av närvarande medlemmar.

 

•Ordföranden tackade avgående styrelseledamöter Michelle Eriksson och Elisabeth Prudic för deras engagemang för föreningen.

 

•Witold von Lanzenberg, balgeneral, och Josefa Schmidt avtackades särskilt för sina insatser i samband med årets bal, vilken som vanligt var mycket uppskattad.

 

•Fråga ställdes om medlemsantalet.

Vid utgången av 2016 hade föreningen 460 medlemmar, en viss ökning från föregående år (se verksamhetsberättelsen). Bland de nya medlemmarna finns flera yngre och barnfamiljer, vilket styrelsen ser som mycket positivt.

 

•Överlämnande av hedersmedlemskap till Britt Haselwanter.

 

•Framställan om att anmälningar till evenemang ska kunna göras även via SMS eller telefon. Styrelsen ser över detta.

 

•Fråga om betalningar till föreningen kan göras elektroniskt; styrelsen är medveten om behovet, men det är inte alldeles enkelt att införa ett sådant system.

 

•Fråga om Wienbalen: Hur många av gästerna var medlemmar? Det uppskattas att ca två tredjedelar har anknytning till föreningen, genom direkt medlemskap eller som gäst till en medlem, men en noggrann genomgång har inte gjorts.

 

•Framförs önskemål om att balavgiften differentieras för medlemmar och icke medlemmar. Differentierade avgifter gäller redan för en del evenemang under 2017.

 

17)Årsmötet avslutas.

 

 

Lennart Nilsson

Protokollförare

 

Per-Erik Lundqvist

Mötesordförande

 

Britt Haselwanter

Hermann Mühlbauer

Justerare

 

 

 

 

 

INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE 2017

 

Tid:Torsdag den 23 mars 2017 kl. 18.30

Plats: Goethe-Institut, Bryggargatan 12A, Stockholm

 

Förslag till dagordning:

 

1)Årsmötet öppnas

2)Val av mötesordförande

3)Val av protokollförare

4)Val av två justeringsmän, jämväl rösträknare

som tillsammans med ordföranden justerar mötets protokoll

5)Fråga om kallelse till årsmötet skett i stadgeenlig ordning

6)Upprättande/godkännande av röstlängd (bilaga till protokollet)

7)Fastställande av dagordningen

8)a. Verksamhetsberättelse

b. Redovisning av resultat- och balansräkning

c. Revisorernas berättelse

9)Beslut om disposition av över- eller underskott enligt balansräkningen

10)Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

11)Fastställande av årsavgift 2018; införande av stöd- och sponsormedlemskap (förslag)

12)Val av styrelse:

a. Ordförande

b. Ledamöter

13)Val av två revisorer

14)Val av valberedning

15)Förslag till avsättning av finansiella medel för Jubileumsfond 2019 (75 års-jubileum)

16)Övriga frågor framställda av närvarande medlemmar

17)Årsmötet avslutas

 

Efter årsmötet visar vi en dokumentärfilm.

Därefter samvaro med ett glas vin !

Observera att årsgavgiften för 2017 skall vara betalt före årsmötet! (Har man blivit medlem under sista kvartalet 2016 så gäller inbetalt avgift till den 31 december 2017)

Anmälan senast den 20 mars till: info@svensk-oesterrikiska.se

 

Hjärtligt välkomna!

Styrelsen

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016

 

Fram till årsmötet den 16 mars 2016 har styrelsen varit sammansatt av följande personer:

 

Ordförande:Witold von Lanzenberg

Sekreterare:Karl Neuhold

Kassör:Angela Beer

Webbmaster:Wolfgang Matl

Ledamöter:Angelika Gawell

Heinz Hanus-Haim

Liselotte Kitzwegerer

Birgitta Wikström

 

Efter årsmötet den 16 mars 2016 har föreningens styrelse haft följande sammansättning:

 

Ordförande:Wolfgang Matl

Vice ordf.: Angelika Gawell

Sekreterare:Karl Neuhold

Kassör:Michelle Eriksson

Ledamöter:Daniela Elmgren

Lennart Nilsson

Elisabeth Prudic

 

Den nya styrelsen har efter årsmötet hållit 9 protokollförda sammanträden, en heldagssammankomst samt flera ej protokollförda arbetsmöten.

 

Revisorer:har varit Roberta Lindgren och Monika Lundquist-Müller

Valberedning:har bestått av Josefa Schmid, Kerstin Almroth och Gerda Jetzkus Sundberg

 

Medlemmar: Antalet medlemmar den 31 december 2016 var 460 (2015: 422).

2 nya hedersmedlemmar, Angela Beer och Lisa Kitzwegerer utsågs.

Witold von Lanzenberg utnämndes till föreningens hedersordförande.

 

Verksamheten har i första hand bestått av ett program för medlemmar, samt i vissa fall även övriga intresserade.

20 januariFilmkväll: Qualtingers Wien

13 februariBall: ”Balnatt i Wien”

9 marsFilmkväll: Gruber geht

16 marsÅrsmöte samt filmvisning ”Kaiser Franz Joseph und der 1.Weltkrieg”

13 aprilFilmkväll: Ich seh, ich seh

24 aprilStadsvandring: I Österrikes fotspår

18 majFilmkväll: Der Knochenmann

29 majUtställning: ”Josef Frank: Mönster – Möbler – Måleri”

8 juniFilmkväll: Im Keller

14 juniFotboll-EM-Träff: ”Österreich-Ungarn”

21 augustiFamiljeutflykt: Birka (inställdes p g av mycket dåligt väder)

15 septemberFilmkväll: Silentium

9 oktoberHeuriger: ”Ausg’steckt is!”

13 oktoberFilmkväll: Die Vaterlosen

26 oktoberAfter-Work-Träff: Österreichischer Nationalfeiertag

10 novemberFilmkväll: Kleine grosse Stimme

17 novemberKonsert: Jubileumskonsert med Karlbergs musikkår

3 decemberFamilj: Nikolausabend

15 decemberFilmkväll: Margarete Ottillinger - die Frau, die zuviel wusste

 

Några väsentliga punkter ur styrelsearbetet:

1.Minskning av den pappersbundna medlemsinformationen och kommunikationen

2.Budgetering av föreningens utgiftsposter och frågan om kostnadstäckning

3.Flytt från föreningskontoret

4.Upprättande av kommittéer

5.Balkommitténs arbete (balgeneral Witold v Lanzenberg)

6.Upprättande av policier för information/kommunikation, sponsoring och reklam, kommittéarbete samt av ekonomiska riktlinjer

7.Datorisering av bokföringen och koppling till medlemsregister

8.Medlemskap i Auslandsösterreicher-Weltbund

 

 

Vi vill varmt tacka alla medlemmar och alla som stött vår verksamhet ideelt, ekonomiskt

eller genom praktiska arbetsinsatser under det gångna året. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete under 2017.

 

Stockholm I januari 2017

STYRELSEN