ÅRSMÖTE 2018

Svensk-Österrikiska Föreningen                    Stockholm

Schwedisch-Österreichische Vereinigung                                                                             


KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2018


Tid:Torsdag den 22 mars 2018  kl. 18.00

Plats: Goethe-Institut, Bryggargatan 12A, Stockholm


Förslag till dagordning:


1)Årsmötet öppnas

2)Val av mötesordförande

3)Val av protokollförare

4)Val av två justeringsmän, jämväl rösträknare

som tillsammans med ordföranden justerar mötets protokoll

5)Fråga om kallelse till årsmötet skett i stadgeenlig ordning

6)Upprättande/godkännande av röstlängd (bilaga till protokollet)

7)Fastställande av dagordningen

8)a. Verksamhetsberättelse

b. Redovisning av resultat- och balansräkning

c. Revisorernas berättelse

9)Beslut om disposition av över- eller underskott enligt balansräkningen

10)Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen

11)Fastställande av årsavgift 2019

12)Val av styrelse:

a. Ordförande   

b. Ledamöter

13)Val av två revisorer

14)Val av valberedning

15)Förslag om stadgeändringar

16)Övriga frågor framställda av närvarande medlemmar

17)Årsmötet avslutas


Efter årsmötet visar vi en dokumentärfilm.

Därefter samvaro med ett glas vin !

Observera att årsgavgiften för 2018 skall vara betalt före årsmötet! (Har man blivit medlem under sista kvartalet 2017 så gäller inbetalt avgift till den 31 december 2018)

Anmälan senast den 19 mars till:   info@svensk-oesterrikiska.se


Hjärtligt välkomna!

StyrelsenVERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017


Efter årsmötet den 23 mars 2017 har föreningens styrelse haft följande sammansättning:


Ordförande:Wolfgang Matl

Vice ordf.: Angelika Gawell

Kassör och protokollförare:Lennart Nilsson

Ledamöter:Daniela Elmgren

Karl Neuhold

Sabine Smith


Styrelsen har under kalenderåret 2017 hållit 11 protokollförda sammanträden,

varav ett möte hållits virtuellt.


Revisorer:har varit Roberta Lindgren och Monika Lundquist-Müller

Valberedning:har bestått av Josefa Schmid, Kerstin Almroth och Gerda Jetzkus Sundberg

Medlemmar:  Antalet medlemmar den 31 december 2017 var 480 (2016: 460, 2015: 422).


Verksamheten har i första hand bestått av ett program för medlemmar, samt i vissa fall även övriga intresserade.

19 januari:Filmkväll: Eine Liebe für den Frieden – Bertha v Suttner und Alfred Nobel

11 februariBall:  ”Balnatt i Wien”

18 februariKinderfasching

23 februariFilmkväll: Rush

23 marsÅrsmöte samt filmvisning ,,Die 70er Jahre”

5 aprilGuidad visning: “Josef Frank – Against design!” (ArkDes)

27 aprilVem minns Harry? “Citizen Schein” film med diskussion med filmmakarna

18 majFilmkväll:  Vor der Morgenröte – Stefan Zweig in Amerika

22 majKinder- und Jugendchor der Singakademie Graz (Radiohuset)

18  juniFörsommarutflykt: Ulriksdal

14 septemberFilmkväll: Deckname Holec

8 oktoberHeurigenabend: Ausg’steckt is!

26 oktoberMingel in Rot-Weiss-Rot: Nationalfeiertag

9 november Fotokonst: Den osynliga kroppen (Sven Harrys konstmuseum)

23 novemberFilmkväll: Meine Schwester

2 decemberNikolausfest

14 decemberFilmkväll: Egon Schiele – Tod und Mädchen


Vi vill varmt tacka alla medlemmar och alla som stött vår verksamhet ideelt, ekonomiskt

eller genom praktiska arbetsinsatser under det gångna året. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete under 2018.


Stockholm i februari 2018         

STYRELSEN